greatbarrierreefdivernews

ปะการังปรับตัวต่อภาวะโลกร้อนได้แล้ว โดยนิติศาสตร์

นักวิจัยพบปะการังในประเทศออสเตรเลียสามารถปรับตัวให้ทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นได้โดยนักวิจัยมี
แนวคิดผสมพันธุ์ปะการังจากละติจูดที่แตกต่างกันเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของปะการังทั่วโลกอีกทางหนึ่ง

www.sciencedaily.com รายงานข่าวนักวิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบสายพันธุ์ปะการังจาก 2 เขตพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ
น้ำทะเลต่างกัน จากในเขต Great Barrier Reef ในประเทศออสเตรเลีย ผลที่ได้พบว่าตัวอ่อนปะการังที่เกิดจาก
พ่อแม่ที่มาจากเขตพื้นที่ทางเหนือซึ่งมีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าเขตพื้นที่ทางใต้ประมาณ 2 องศาเซลเซียส
มีอัตราการอยู่รอดสูงกว่าตัวอ่อนปะการังที่เกิดจากพ่อแม่ที่มาจากเขตพื้นที่ทางใต้ประมาณ 10 เท่า

 

ภาพที่ 1. แสดงปะการังในเขต Great Barrier Reef ในประเทศออสเตรเลีย

Image # 2. greatbarrierreefdivernews

แหล่งที่มาภาพ : http://s.ngm.com/2011/05/great-barrier-reef/img/great-barrier-reef-diver-615.jpg
นักวิจัยยังพบอีกว่า ปะการังไม่ต้องคอยให้เกิดการกลายพันธุ์เพื่อให้เกิดลักษณะใหม่ การหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์
ของปะการังอาจจะเริ่มจากบางสิ่งที่เรียบง่ายเหมือนกับแลกเปลี่ยนพันธุกรรมที่มีอยู่แล้วในตัว จากการที่ตัวอ่อน
ปะการังนั้นสามารถเคลื่อนที่ข้ามมหาสมุทรไปยังแหล่งที่อยู่ใหม่ได้เองตามธรรมชาติ แต่มนุษย์สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ด้วยการย้ายปะการังตัวเต็มวัยเพื่อลดขั้นตอนดังกล่าวได้

แนวปะการังทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวของน้ำทะเล ทำให้เกิดปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาว (Coral Bleaching) คือภาวะที่ปะการังมีสีซีดจางลงจนมองเห็นโครงร่างแข็งภายในที่เป็นสี
ขาว ซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียสาหร่ายที่ชื่อว่า ซูแซนเทลลี่ (Zooxanthellae) ซึ่งเป็นสาหร่ายขนาดเล็ก
ที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการัง ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับปะการัง “แบบพึ่งพากัน” (mutualism) โดยสาหร่าย
จะทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร ช่วยเร่งกระบวนการสร้างหินปูนรวมถึงการสร้างสีสันให้แก่ตัวปะการัง
ส่วนปะการังก็ให้ที่อยู่อาศัยแก่สาหร่าย

ภาพที่ 2. แสดงปะการังฟอกขาว

Image # 3. coralbleachingnews

แหล่งที่มาภาพ : http://sites.duke.edu/biology217_01_s2011_pv24/files/2011/04/coral-bleaching_pic.jpg

 

ในภาวะที่อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ความเค็มของน้ำทะเลลดลง สาหร่ายซูแซนเทลลี่จะถูกขับออกจากเนื้อ
เยื่อของปะการัง ทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวะเครียดต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และหากปะการังมีความ
ทนทานต่ออุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นได้แล้ว ลักษณะการขับสาหร่ายออกจากตัวปะการังก็จะเกิดช้าลง
หรือหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น สาหร่าย
ซูแซนเทลลี่ ก็จะกลับเข้ามาอาศัยในเนื้อเยื่อปะการังตามเดิม โดยผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังเสื่อมโทรมด้วยการให้ความสำคัญกับการขยายพันธุ์ปะการังกลุ่มนี้ต่อไป

 

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน

ที่มาของข่าว : http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150625144850.htm
แหล่งข้อมูล : http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/15.pdf
http://www.sciencemag.org/content/348/6242/1460.abstract