รอบเดินเบา ของเครื่องยนต์คืออะไร

5

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1043771235687695