คลิปเตียงนอนกับการเคลื่อนที่วิถีโค้ง (ความรู้ทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบ Projectile )

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1784750848256393


Image # 2. 1524547089050

ความรู้ทางฟิสิกส์

        การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ใน  2  มิติ  คือเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่งพร้อมกัน  ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก  (ซึ่งสม่ำเสมอในบริเวณใกล้ผิวโลก)  ในขณะที่การเคลื่อนที่ในแนวราบไม่มีความเร่งเพราะไม่มีแรงกระทำในแนวระดับ  ทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง  เส้นทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบพาราโบลา

Image # 3.

รูป   เส้นทางการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

อ่านต่อ