ฟิสิกส์ 2 ระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าสถิต/ ไฟฟ้ากระแส โดย ผศ. สุชาติ สุภาพ

Image # 2.

คลิกดูตัวอย่าง Image # 3.

เนื้อหาหนังสือ

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1660826233982189