แบบทดสอบ เรื่อง ประจุและสนามไฟฟ้า

Image # 2. field

คลิกเข้าสู่การทดลอง  HTML 5 

Image # 3. 16

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1597733053624841

วิธีทดลอง

1.  นำประจุบวก หรือ ประจุลบ ไปวางไว้บนแผ่น

2. สังเกตทิศทางของสนามไฟฟ้า

3. นำเซ็นเซอร์ ไปวัดค่าแรงดันไฟฟ้าตามตำแหน่งต่าง

4. ทดลองหลายๆแบบ ทำแบบทดสอบ ดูคะแนนได้เลย

คลิก เข้าทำ

แบบทดสอบ

คลิก ดูคะแนน

แบบทดสอบ