แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประจุไฟฟ้าจากการขัดสี

Image # 2. 1509244134569

คลิกเข้าสู่การทดลอง  HTML 5 

Image # 3. 15

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1596799027051577

วิธีทดลอง

1.  ให้ท่าน นำลูกโป่ง ไปถูๆกับเสื้อ

2.   สังเกตการเกิดของประจุไฟฟ้า ทั้งบวกและลบ

3. เพิ่มลูกโป่ง เป็นสองใบ ถูๆกับเสื้อต่อ

4.  ทำแบบทดสอบ  ดูคะแนนได้เลย

คลิก เข้าทำ  แบบทดสอบ

คลิก ดูคะแนน แบบทดสอบ