clips นี้คงจะหาโอกาสดูของจริงสดๆ ยาก ภูเขาไฟระเบิดในทะเล (ความรู้ทางฟิสิกส์ เรื่อง ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด)

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1483321235066024/

 https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1483300458401435/Image # 2. 1498697572565

clips นี้คงจะหาโอกาสดูของจริงสดๆ ยาก ภูเขาไฟระเบิดในทะเล  (ความรู้ทางฟิสิกส์ เรื่อง  ภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด)

ความรู้ทางฟิสิกส์

Image # 3. 1385052505-3-o

ภูเขาไฟใต้สมุทรนั้น เป็นรอยแยกของเปลือกโลกส่วนที่อยู่ใต้พื้นน้ำในมหาสมุทร หรือทะเล ซึ่งจะมีหินที่ร้อนและหลอมละลาย (magma) สามารถจะปะทุออกมาได้ ประมาณว่าปีหนึ่ง ๆนั้นมี magma ไหลออกมาจากปากปล่องภูเขาใต้น้ำถึง 75% ซึ่งบริเวณที่พบก็มักเป็นบริเวณที่ใกล้ ๆกับส่วนที่มีการเคลื่อนตัวของ แผ่นเปลือกโลก (tectonic plate) ที่เรียก สันเขาใต้มหาสมุทร (ocean ridges) แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใต้ทะเลและมหาสมุทรในระดับที่ลึกมาก แต่บางสันเขาที่ว่านี้บางแห่งก็พบว่าอยู่ในระดับใต้ผิวน้ำลงไปไม่ลึกนัก ซึ่งถ้ามีการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำเกิดขึ้นก็จะสามารถพ่นเถ้าถ่านลาวาออกมาถึงอากาศเหนือผิวน้ำได้

——
ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรส่วนใหญ่มักถูกค้นพบในลักษณะของภูเขาใต้ทะเล ซึ่งก็คือภูเขาไฟที่ดับแล้วทั่ว ๆไป มีการยกตัวสูงขึ้นใต้ทะเล ปกติแล้วจะสูงจากพื้นมหาสมุทร ที่ระดับ 1000-4000 เมตร นักสมุทรศาสตร์ได้ให้ลักษณะของภูเขาไฟใต้น้ำว่าอย่างน้อยต้องมีความสูงประมาณ 1000 เมตร จากพื้นมหาสมุทร ส่วนยอดภูเขานั้นอาจจะอยู่ที่ระดับความลึกตั้งแต่หลาย ๆร้อยถึงหลาย ๆพันเมตรจากผิวน้ำ และประมาณกันว่าภูเขาไฟใต้สมุทรในโลกเรานี้มีอยู่มากถึง 30,000 ลูก ซึ่งมีเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ได้มีการศึกษาค้นพบ

——

เมื่อภูเขาไฟใต้สมุทรระเบิด magma ที่ร้อนมากไหลออกมาสัมผัสกับอุณหภูมิของน้ำโดยรอบที่เย็นกว่าก็จะเย็นตัว และแข็งตัวอย่างรวดเร็ว และมักจะกลายเป็นหินภูเขาไฟที่คล้ายแก้ว และในระดับความลึกใต้มหาสมุทรที่ประมาณ 2243 เมตรนั้น ความดันของอากาศอาจสูงมากถึง 218 บรรยากาศ ซึ่งเป็นระดับความดันที่สูงมากเกินกว่าที่น้ำจะเดือดได้ เป็นจุดที่เรียกว่าความดันวิกฤติ (critical pressure) และน้ำทะเลบริเวณนั้นก็จะกลายเป็นของเหลวที่ถึงจุดวิกฤติยิ่งยวด ( supercritical fluid ) ไป ในเวลาอันรวดเร็ว คือเป็น ของเหลวที่อุณหภูมิและความดันอยู่เหนือจุด วิกฤติ (critical) ซึ่งสามารถแพร่ผ่านของแข็งได้เช่นเดียวกับก๊าซ และสามารถละลายวัตถุอื่น ๆที่อยู่โดยรอบได้ อธิบายง่าย ๆก็คือ เมื่อเวลาที่ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรเกิดปะทุขึ้นนั้นจะไม่มีเสียงน้ำเดือดให้ได้ยิน แม้น้ำบริเวณนั้นจะร้อนมาก ดังนั้นจึงเป็นการยากมากที่จะมีการตรวจจับการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำ แม้จะมีเครื่องไฮโดรโฟน (hydrophone) ที่จะตรวจสอบในระยะไกล ๆได้ก็ตาม

Reference:
http://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_volcano. Retrieved date. January 4, 2010.

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1483301085068039