ที่จอดรถอัตโนมัติ แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1480939275304220/

1498445065808

ที่จอดรถอัตโนมัติ แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1480938985304249