การสื่อสารระหว่างกัน อาจเกิดการผิดพลาดไปคนละเรื่อง ดังคลิปนี้

Image # 2. 25780

การสื่อสารระหว่างกัน อาจเกิดการผิดพลาดไปคนละเรื่อง ดังคลิปนี้

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

ความหมายของการสื่อสาร

การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บางอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจำแนกได้หลายหมวดหมู่