แผ่นใส เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 Image # 2.

     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการรบกวน ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic disturbance) โดยการทำให้สนามไฟฟ้า หรือ สนามแม่เหล็ก มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะเหนี่ยวนำให้เกิด สนามแม่เหล็ก หรือถ้า สนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะเหนี่ยวนำ ให้เกิด สนามไฟฟ้า

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1073241546073997