แผ่นใส เรื่อง กลศาสตร์ของไหล

Image # 2.

     ของไหล (fluid) คือ สสารที่สามารถไหลได้ตามธรรมชาติ และมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ ของเหลว (Liquid) : มีปริมาตรคงที่, รูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ของไหลที่ไม่สามารถกดให้หดได้ (incompressible fluid) แก๊ส (Gas) : ปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ของไหลที่สามารถกดให้หดได้ (compressible fluid)

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ