แผ่นใสการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

Image # 2.

     เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิม โดยผ่านตำแหน่งสมดุล  และคาบของการเคลื่อนที่คงตัว โดยที่กราฟการกระจัดกับเวลาอยู่ในรูปของฟังก์ชันไซน์หรือโคไซน์  

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1037150176349801