แผ่นใส เรื่อง ประวัติคอมพิวเตอร์

Image # 2.

    คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่รับข้อมูล จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1036561869741965

https://plus.google.com/116572497636360036726/posts/UrBGGraeLNr