ภาพเคลื่อนไหว ที่เกิดจากภาพติดตา (มีคลิป)

 

https://youtu.be/c1Qa1vQMPVU

Image # 2. 1

ทฤษฎีว่าด้วยการเห็นภาพติดตา

(Persistence of Vision)

Image # 3.

Dr. John Ayrton Paris

(http://www.sciencephoto.com/media/127523/enlarge)

      หลักการที่อธิบายถึงการมองภาพต่อเนื่องของสายตามนุษย์ หรือทฤษฎีการเห็นภาพติดตา คิดค้นขึ้นในปี พ.ศ. 2367 (ค.ศ. 1824) โดยนักทฤษฎีและ

คลิกอ่านต่อ