ถ้าไม่ลองก้าวดู โดย ท่านพุทธทาส

Image # 2. 2

    ถ้าไม่ลองก้าว จะไม่มีวันรู้เลยว่า ข้างหน้าเป็นอย่างไร

โดย ท่าน พุทธทาสภิกขุ