ภาพกบและม้า แท้จริงเป็น ภาพเดียวกัน

Image # 2. 1

ภาพกบและม้า
แท้จริงเป็นภาพวาด ภาพเดียวกัน แต่วางตรงและวางขวาง
ก็เหมือนในเรื่องเดียวต่างคนมีมุมมองไม่เหมือนกัน ข้อสรุปจึงแตกต่างกัน