เครื่องแหวกร่องต้นข้าว ผลงาน มทร.สุวรรณภูมิ

Image # 2. 3

รศ.อำนวยพศ ทองคำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ประดิษฐ์เครื่องแหวกร่องต้นข้าวขึ้น เพื่อให้เกษตรกรเดินฉีดพ่นสารเคมี หรือฮอร์โมนบำรุงต้นข้าวได้สะดวกขึ้น

การทำนาหว่านต้นข้าว จะขึ้นไม่เป็นระเบียบต่างจากนาดำ การดูแลต้นข้าว จึงยุ่งยากขึ้น เนื่องจากต้องลงไปในแปลงนา ทำให้เหยียบต้นข้าวเสียหาย เครื่องแหวกร่องต้นข้าวนี้จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว และนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรหมู่ที่ 5 ต.ปลายกัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
เครื่องนี้สามารถแหวกร่องต้นข้าวให้ห่างออกจากกันเป็นร่องได้ ฐานกว้าง 25 ซ.ม. โดยไม่ทำให้ต้นข้าวเสียหาย

จากการทดลองในนาข้าวนาหว่านพื้นที่ทดลองครั้งละ 1 ไร่ กว้าง 20 วา ยาว 20 วา แหวกร่อง 5 แนว ใช้เวลาแหวกร่องต้นข้าวเฉลี่ย 4.5 นาที/ไร่ สิ้นเปลืองน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอลล์ 91 รวม 120 มิลลิลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 4.56 บาท ที่ราคาน้ำมัน 38 บาท/ลิตร

แหวกต้นข้าวเสร็จเร็วกว่าการใช้แรงงานคน 15.5 นาที มีความสามารถเท่ากับ 11.76 ไร่/ช.ม. มีประสิทธิภาพในการทำงานเฉลี่ยร้อยละ 88.24 ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ โทร. 08-1447-8817