พระพุทธเจ้า กล่าวถึง เส้นทางหลุดพ้น กับนักปรัชญา (มีคลิป)

Image # 2. 1

 

https://vimeo.com/143370692

พระองค์ สนทนาธรรม เกี่ยวกับความหมายของพราหม์  จากการสนทนา นำไปสู่หนทางที่นำไปสู่ ความหลุดพ้น  (ศีล สมาธิ และปัญญา)