เวอร์เนียร์ทำงานอย่างไร

 Vernier slide  callipers:  เวอร์เนียร์  แคลลิปเปอร์

เครื่องมือนี้ประกอบด้วย สเกลเวอร์เนียร์ ใช้วัดระยะในช่วง  10  ถึง  100  มิลลิเมตร

Method  of  measurement   : วิธีการวัด

  1. เลื่อนปากเวอร์เนียร์จนชิดกัน  และตรวจสอบ  จะพบว่าขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์จะตรงกับขีดศูนย์ของสเกลหลัก  ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นให้พิจารณาความคลาดเคลื่อนศูนย์
  2. เลื่อนปากของเวอร์เนียร์ให้ชิดกับวัตถุที่จะวัด
  3. ล็อคสลักให้เวอร์เนียร์อยู่กับที่
  4. บันทึกค่าที่อ่านได้บนสเกล
  5. บวกเข้าหรือลบออกของค่าความคลาดเคลื่อนจากศูนย์เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง