มีสูตรลัดมาฝาก (การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง)

Image # 2. 3593

ขอแก้ไขครูแดงเล็กน้อยImage # 3. 1