เจ๋ง!เด็กไทยคว้า1ทอง3เงินเคมีโอลิมปิก

Image # 2. เจ๋ง!เด็กไทยคว้า1ทอง3เงินเคมีโอลิมปิก

เจ๋ง!เด็กไทยคว้า1ทอง3เงินเคมีโอลิมปิก

เด็กไทยคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน เคมีโอลิมปิกจากอาเซอร์ไบจาน

                       ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน รายละเอียดดังนี้
ผู้แทนประเทศไทย
                       นายวีรภัทร ยศอมรสุนทร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญทอง
                       นายนภสินธุ์ วิทยาภาเลิศ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญเงิน
                       นายเรืองรวี กิติโชตน์กุล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญเงิน
                       นายภัคพล ปรัชญาธรรมกร  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม  เหรียญเงิน
คณะอาจารย์
                       หัวหน้าทีม ดร.ต่อศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
                       รองหัวหน้าทีม ดร.สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                       ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.ยุพาพร สมีน้อย จากมหาวิทยาลัยบูรพา
                       ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                       ผู้จัดการทีม นางสาวณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ จาก สสวท.
                       การแข่งขันครั้งนี้คะแนนรวมสูงสุด คือ ประเทศจีน คะแนนรวมทฤษฎีสูงสุด คือ ผู้แทนจากประเทศจีน และคะแนนรวมปฏิบัติการสูงสุด คือ ผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้คณะผู้แทนเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เที่ยวบิน TK 0064 เวลา 09.25 น. สสวท.จะจัดพิธีรับในวันดังกล่าวเวลา 10.00 น. ที่ชั้น 2 ด้านในประตูที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ