สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โชว์พัฒนา “โดรน” (คลิป)

Image # 2. 1

 

วันที่ 16 ก.ค. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) จัดกิจกรรม “DTI UAV Airshow” เพื่อแสดงขีดความสามารถของอากาศยานไร้นักบินที่ DTI ทำการวิจัยด้วยตัวเอง-วิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ให้กับบุคคลที่สนใจทั่วไป ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์