คำถาม : ท่านอ่านข้อความข้างล่างออกหรือไม่ ?

Image # 2. 11

โปรดอย่าตอบเฉลย ลงในโพส  เพื่อจะได้ร่วมสนุก กันได้ทุกท่าน

ขอให้ท่านพยายามลองมองดู    ถ้าไม่ได้จริง จึงดูเฉลยครับ

เฉลย

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

ขึ้นไปมองดูอีกสักครั้ง

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

น่าจะลองขึ้นไปมองดูอีกสักครั้ง

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

ธรรมชาติ การมองของคนทั่วไป  เคยชินอยู่กับสีดำ

เหมือนการมองตัวหนังสือจึงมองที่สีดำเป็นหลัก

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

กลับขึ้นไปมองดูอีกสักครั้ง

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

เฉลย

 เปลี่ยนเป็นมองสีขาว อักษรนั้นคือ

L IF T

โปรดอย่าตอบเฉลย ลงในโพส  เพื่อจะได้ร่วมสนุก กันได้ทุกท่าน

โดย ผศ.สุชาติ สุภาพ