โครมาโตรกราฟฟี (Chromatography)

Image # 2.

    ใช้กระดาษป้ายสีจุ่มลงในน้ำ  จะเห็นว่าสีแต่ละสีเคลื่อนที่ได้ไม่เท่ากัน  เกิดการแยกของชั้นสีขึ้น

คลิกดูผ่าน youtube  Image # 3.

https://youtu.be/Vhv3vd2UzDs