ความรู้รอบตัว

Image # 2.

1.  การฉายภาพยนตร์รอบแรกเรียกว่าอะไร

2. คนไทยใช้บัตรประชาชนครั้งแรกเมื่อไร

3. …………?

เฉลยคลิกที่ http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/289/5/index3.htm