สรุปสูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย  4-5-6 โดยฝ่ายวิชาการ  พีบีซี

หน้า 85