สรุปสูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย  4-5-6 โดยฝ่ายวิชาการ  พีบีซี

สารบัญ

สรุปสูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย  4-5-6 โดยฝ่ายวิชาการ  พีบีซี
ความรู้พื้นฐาน  5-9
ความไม่แน่นอนในการวัด 7
คำอุปสรรค 8
กลศาสตร์ 9-22
มวลและกฎการเคลื่อนที่ 12
สูตรของแรงเสียดทาน  13
สภาพสมดุล

15

งานและพลังงาน

17

โมเมนตัม

20

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

22-31

การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

24

การเคลื่อนที่แบบหมุน 28
คลื่น เสียง  แสง 31-43
การแทรกสอด 32
เสียง

35

คลื่นกระแทก

39

สมบัติของแสงเชิงกายภาพ

42

ไฟฟ้า แม่เหล็ก  และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

43-71

พลังงานศักย์ไฟฟ้า 

45

ความต้านทานไฟฟ้า

48

Kirchhoff’s Rules

53

แม่เหล็กไฟฟ้า

55

โวลต์มิเตอร์

60

หม้อแปลงไฟฟ้า

62

ความร้อน  ก๊าซ  และทฤษฎีจลน์

67

พลังงานจลน์ของก๊าซ

69

สมบัติของสสาร

72-86

กฏของปาสคาล 

73

สมการความต่อเนื่อง 

75

ฟิสิกส์อะตอม

77

รังสีเอกซ์ 

77

อัตราการสลายตัว

84