โลกาภิวัฒน์ กันยายน 56 ไทยรัฐ

Image # 2.

เพาะสมองมนุษย์
ภาพตัดขวางของสิ่งที่คล้ายอวัยวะ แสดงให้เห็นขั้นตอนพัฒนาการของสมองมนุษย์ส่วนต่างๆ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพออสเตรีย ได้ ทดลองเพาะขึ้นในห้องปฏิบัติการทดลอง.