กระดาษทดสอบกรดและเบส

Image # 2.

คลิกค่ะ

เราสามารถตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้ด้วย อินดิเคเตอร์ ซึ่งเป็นสารที่ใช้บอกสมบัติบางอย่างในปฏิกิริยาเคมี โดยการเปลี่ยนสีหรือการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางอย่างที่มองเห็นได้ สารที่นำมาใช้ในการตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายต่างๆ เรียกว่า ” อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส (acid-base indicator)”

ดูผ่าน youtube Image # 3. http://youtu.be/Xm6r39U7gn4