แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กฎของคูลอมบ์

Image # 2.

วิธีทดลอง

1.  กำหนดค่า  q 1  และ  q2

2. เลื่อนประจุไปตามไม้บรรทัด

3. บันทึกขนาดของแรงลงในตาราง

4. คำนวณแรงจากกฏของคูลอมบ์ ตามสูตร

คลิกเข้าสู่การทดลอง  HTML 5 

คลิก เข้าทำ  แบบทดสอบ Image # 3.

คลิก ดูคะแนน แบบทดสอบ Image # 4.

Image # 5.  

คลิกทดลองที่ server