คลังเก็บหมวดหมู่: เอกสาร PDF

แสงสีและทัศนูปกรณ์

        แสงคืออะไรยังเป็นปัญหาที่หาข้อยุติยาก แสงอาจจะเป็นอนุภาคตามทฤษฎีอนุภาคของนิวตัน หรือแสงอาจะเป็นคลื่นตามทฤษฎีของฮอยเกนส์ เราจะกล่าวถึงแสงเมื่อแสดงสมบัติเป็นคลื่น

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  


ทัศนูปกรณ์

เลนส์

   เป็นแผ่นแก้วที่มีผิวโค้งของทรงกลมด้านเดียวหรือสองด้านก็ได้ เมื่อแสงมากระทบเลนส์จะหักเห ผ่านเลนส์ทำให้เกิดภาพลักษณะต่าง ๆ ตามชนิดและขนาดของเลนส์

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  


หน่วยที่ 6 แสงสีและทัศนูปกรณ์

                        ชื่อบทเรียน 6.1 สมบัติของแสง 6.2 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสง 6.3 ปรากฏการณ์ธรรมชาติของแสง  6.4 เลนส์  6.5 นัยน์ตาและการมองเห็นภาพ  6.6 ทัศนูปกรณ์

คลิกอ่านต่อ 

แผ่นใส เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม

 

    การเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตุโดยแนวการเคลื่อนที่ห่างจากจุดหนึ่งคงตัวตลอดการเคลื่อนที

คลิกอ่านต่อ 


การเคลื่อนที่บนทางโค้งกับดาวเทียม

    แรงสู่ศูนย์กลางที่กระทำต่อล้อรถขณะรถเคลื่อนที่บนทางโค้ง 

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1034857449912407