คลังเก็บหมวดหมู่: แผ่นใสสอน

แผ่นใส เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า

     เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบาย สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่นๆ ตามความต้องการได้ เช่น เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง พลังงานความร้อน พลังงานกล พลังงานเสียง ซึ่งผู้ใช้ต้องมีความรู้จึงจะเลือกใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีคุณค่า ประหยัด และปลอดภัย

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1036564696408349

https://plus.google.com/116572497636360036726/posts/UrBGGraeLNr

แผ่นใส เรื่อง ทฤษฎีวิวัฒนาการ  Evolution

      ทฤษฎีวิวัฒนาการ    สิ่งมีชีวิตชนิดแรก กำเนิดขึ้นมาบนโลกเมื่อ ประมาณ 3900 ล้านปีมาแล้ว  ….. 

คลิกดูต่อแบบ PDF   

คลิกดูต่อแบบ PPS