คลังเก็บหมวดหมู่: แผ่นใสสอน

แผ่นใสเรื่อง ความร้อน และ เทอร์โมไดนามิก

 

•“ความร้อน” หรือ “ความเย็น”  ของวัตถุแสดงได้ด้วยปริมาณที่เรียกว่า อุณหภูมิ
•เครื่องมือที่ใช้บอกอุณหภูมิ อาศัยความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพของสสารที่วัดได้กับอุณหภูมิ

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

แผ่นใส เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการรบกวน ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic disturbance) โดยการทำให้สนามไฟฟ้า หรือ สนามแม่เหล็ก มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะเหนี่ยวนำให้เกิด สนามแม่เหล็ก หรือถ้า สนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะเหนี่ยวนำ ให้เกิด สนามไฟฟ้า

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1073241546073997

แผ่นใส เรื่อง แสง

      ไอแซค นิวตัน เชื่อว่า  แสงเป็นอนุภาคที่ส่งติดต่อกันออกมา เมื่ออนุภาคเหล่านั้นเข้าสู่นัยน์ตา   

 

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1073241546073997

 แผ่นใส เรื่อง ความยืดหยุ่น Elasticity

     วัตถุเมื่อได้รับแรงกระทำ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่าง เทอมที่เกี่ยวข้อง คือ ความเค้นและความเครียด  

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1068341053230713

แผ่นใส เรื่อง กลศาสตร์ของไหล

     ของไหล (fluid) คือ สสารที่สามารถไหลได้ตามธรรมชาติ และมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ ของเหลว (Liquid) : มีปริมาตรคงที่, รูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ของไหลที่ไม่สามารถกดให้หดได้ (incompressible fluid) แก๊ส (Gas) : ปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ของไหลที่สามารถกดให้หดได้ (compressible fluid)

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

พลังงานทดแทน  Alternative Energy

โดย นาวาเอก ประพนธ์ อู่ศิริจันทร์ ประจำกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

      หมายถึงพลังงานใดๆที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม ฯ

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1063025367095615

แสงสีและทัศนูปกรณ์

        แสงคืออะไรยังเป็นปัญหาที่หาข้อยุติยาก แสงอาจจะเป็นอนุภาคตามทฤษฎีอนุภาคของนิวตัน หรือแสงอาจะเป็นคลื่นตามทฤษฎีของฮอยเกนส์ เราจะกล่าวถึงแสงเมื่อแสดงสมบัติเป็นคลื่น

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  


ทัศนูปกรณ์

เลนส์

   เป็นแผ่นแก้วที่มีผิวโค้งของทรงกลมด้านเดียวหรือสองด้านก็ได้ เมื่อแสงมากระทบเลนส์จะหักเห ผ่านเลนส์ทำให้เกิดภาพลักษณะต่าง ๆ ตามชนิดและขนาดของเลนส์

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  


หน่วยที่ 6 แสงสีและทัศนูปกรณ์

                        ชื่อบทเรียน 6.1 สมบัติของแสง 6.2 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสง 6.3 ปรากฏการณ์ธรรมชาติของแสง  6.4 เลนส์  6.5 นัยน์ตาและการมองเห็นภาพ  6.6 ทัศนูปกรณ์

คลิกอ่านต่อ 

แผ่นใส เรื่อง คลื่นเสียง

        คลื่นเสียง (Sound Waves) เป็นคลื่นตามยาว เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปในอากาศ จะพบว่าการถ่ายทอดพลังงานเสียงของโมเลกุลของอากาศนั้น โมเลกุลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (เกิดการสั่น)

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  

แผ่นใสการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

     เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิม โดยผ่านตำแหน่งสมดุล  และคาบของการเคลื่อนที่คงตัว โดยที่กราฟการกระจัดกับเวลาอยู่ในรูปของฟังก์ชันไซน์หรือโคไซน์  

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1037150176349801

แผ่นใส เรื่อง ประวัติคอมพิวเตอร์

    คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่รับข้อมูล จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  

คลิกอ่านต่อ 

คลิกอ่านต่อ  

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1036561869741965

https://plus.google.com/116572497636360036726/posts/UrBGGraeLNr