การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม

การติดตามภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม

นำมาจาก http://www.dwr.go.th/weblink/ThaiWeatherSat.html

ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR

ภาพถ่ายจากดาวเทียม GOES-9 IR1

ภาพถ่ายสภาพพายุจาก Asia Satellite (Weather Channel)

ภาพถ่ายสภาพพายุจาก East Asia Satellite (Weather Channel)

ภาพถ่ายสภาพพายุจาก India Satellite (Weather Channel)

ภาพแผนที่แสดงเส้นทางเดินของพายุบริเวณ North Indian (University of Hawai`i)

ภาพแผนที่แสดงเส้นทางเดินของพายุบริเวณ North West Pacific (University of Hawai`i)

ภาพแผนที่แสดงศักยภาพการเกิดน้ำท่วมโดย NASA

ภาพแผนที่แสดงศักยภาพการเกิดน้ำท่วมโดย NASA (24 ชั่วโมง)

ภาพแผนที่แสดงศักยภาพการเกิดน้ำท่วมโดย NASA (72 ชั่วโมง)

ภาพแผนที่แสดงศักยภาพการเกิดน้ำท่วมโดย NASA (168 ชั่วโมง)

ภาพแผนที่แสดงความกดอากาศโดย CNN